e-Turizam.com
EU ukinula restrikcije za Zapadni Balkan

Koronavirus i turizam: Evropska komisija poziva na zaštitu sezonskih radnika u turizmu

Evropska komisija predstavila je upute za zaštitu sezonskih radnika u EU-u u kontekstu pandemije koronavirusa. One služe kao orijentir nacionalnim tijelima, inspektoratima rada i socijalnim partnerima da osiguraju prava, zdravlje i sigurnost sezonskih radnika te da se pobrinu za to da sezonski radnici budu upoznati sa svojim pravima.

Prekogranični sezonski radnici imaju mnoga prava, no s obzirom na privremenu prirodu posla izloženiji su riziku nesigurnih radnih i životnih uvjeta. Ti su uvjeti uslijed pandemije koronavirusa postali vidljiviji, a u nekim su se slučajevima i pogoršali te mogu povećati rizik stvaranja žarišta zaraze COVID-om 19.

Nicolas Schmit, povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava, izjavio je: Svake godine stotine hiljada sezonskih radnika pomažu u veoma važnim sektorima ekonomije EU-a kao što su sektor turizma, hrane i poljoprivredni sektor. Pandemija koronavirusa ukazala je na problematične životne i radne uslove s kojima se ti radnici suočavaju i na tome moramo poraditi. Naše su smjernice podsjetnik državama članicama i preduzećima da moraju ispunjavati svoju dužnost u zaštiti ključnih, ali ranjivih, radnika.

Komisija prati pravilnu primjenu pravila Unije u vezi sa sezonskim radnicima u EU-u, a nacionalna su tijela odgovorna za samu primjenu. Stoga su hitno potrebne odgovarajuće mjere.

Smjernicama su obuhvaćeni mnogi aspekti:

 • pravo sezonskih radnika da rade u državi članici EU-a nezavisno o tome jesu li građani EU-a ili dolaze iz trećih zemalja
 • odgovarajući životni i radni uvjeti, uključujući ograničavanje fizičkog kontakta i odgovarajuće higijenske mjere
 • jasno informiranje radnika o njihovim pravima
 • neprijavljeni rad
 • socijalna sigurnost.

Djelovanje na nacionalnoj razini

U uputama se nacionalna tijela i socijalni partneri pozivaju da preuzmu aktivniju ulogu u osiguravanju pravilne primjene i provedbe pravila. Navedene su konkretne preporuke i prijedlozi aktivnosti koje treba poduzeti na nacionalnoj razini ili na razini EU-a, primjerice:

 • države članice pozivaju se da poduzmu sve potrebne mjere kako bi osigurale pristojne radne i životne uvjete za sve sezonske radnike
 • države članice pozivaju se da podignu svijest o zahtjevima u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu koji se odnose na sezonske radnike te time pomognu poslodavcima u provedbi relevantnih pravnih zahtjeva i radnicima daju jasne informacije na jeziku koji razumiju
 • države članice pozivaju se da manjim poduzećima pruže praktične smjernice
 • države članice pozivaju se da pojačaju inspekcije na terenu kako bi se osigurala pravilna primjena pravila o sigurnosti i zdravlju na radu za sezonske radnike.

Komisija će nastaviti surađivati s državama članicama, socijalnim partnerima, Evropskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Evropskim nadzornim tijelom za rad (ELA) na tom važnom pitanju.

Djelovanje Evropske unije

Komisija planira niz mjera za jačanje zaštite prava sezonskih radnika, uključujući:

 • studiju u kojoj će se prikupiti podaci o sezonskom radu unutar EU-a i utvrđuju glavne poteškoće, među ostalim u vezi s podizvođenjem
 • studiju o visokorizičnim zanimanjima, koja uključuju sezonske radnike, a koju će provesti EU-OSHA u bliskoj suradnji s Odborom viših inspektora rada
 • kampanju podizanja svijesti usmjerenu na sektore izloženije sezonskom radu, koju će koordinirati ELA
 • saslušanje s europskim socijalnim partnerima na temu sezonskih radnika
 • komparativnu analizu u nekoliko država članica koju će provesti mreža pravnih stručnjaka za slobodno kretanje i koordinaciju socijalne sigurnosti (MoveS)
 • potporu državama članicama putem Evropske platforme za rješavanje neprijavljenog rada i kampanje #EU4FairWork radi povećanja informiranosti o pravima i obvezama među radnicima i poslodavcima.

Kontekst

Smjernicama koje su danas predstavljene ponovno se ističu prava sezonskih radnika bez obzira na to jesu li građani EU-a ili državljani trećih zemalja, uključujući one koji redovito rade u inozemstvu na vlastitu inicijativu ili su upućeni primjerice preko poduzeća za privremeno zapošljavanje i agencija za zapošljavanje.

Nužno je da sezonski radnici i njihovi poslodavci imaju sve potrebne informacije o zaštiti koju uživaju i obvezama koje moraju ispuniti.

Više od 17,6 miliona građana EU-a živi ili radi u državi članici čiji nisu državljani. Određeni sektori evropske ekonomije, posebno poljoprivredno-prehrambeni i turistički sektor, zavise o potpori sezonskih radnika iz zemalja EU-a i trećih zemalja u određenim razdobljima u godini. Komisija procjenjuje da se godišnji prosjek aktivnih sezonskih radnika u EU-u kreće između nekoliko stotina hiljada i miliona.

Komisija prati pravilnu primjenu pravila Unije i nacionalnih zakona u vezi sa sezonskim radnicima u EU-u, a nacionalna su tijela odgovorna za njihovu pravilnu primjenu. Kako bi se zaštitili sezonski radnici, države članice pozivaju se da pojačaju provedbu postojećeg prava EU-a i nacionalnog prava te da pojačaju inspekcije na terenu u tom pogledu, među ostalim uz potporu Europskog nadzornog tijela za rad (ELA).

Ove smjernice dopunjuju Upute o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19, objavljene 30. marta 2020., i odgovor su na poziv Evropskog parlamenta iz Rezolucije od 19. juna 2020. o zaštiti prekograničnih i sezonskih radnika.

Više informacija

Smjernice o sezonskim radnicima u EU-u u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 (16. juli 2020.)

Smjernice o ostvarivanju slobodnog kretanja radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19 (30. marta 2020.)

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.