e-Turizam.com
Turizam Bosne i Hercegovine

Konferencija Bosna i Hercegovina u srcu: Dijaspora i turizam

Uloga dijaspore u razvoju turizma

Porast migracija, olakšana komunikacija i jeftin transport doveli su do razvoja novog vida turizma u svijetu. Dijaspore širom svijeta stvorile su novu granu turizma – turizam dijaspore ili iseljenički turizam koji u osnovi podrazumijeva posjete rodbini i prijateljima u zemlji porijekla uz koje se prakticiraju turistički obilasci, zdravstvenivjerski, eko i etno turizam, kao i drugi vidovi turizma. Turizam dijaspore može podstaći dodatna ulaganja u sektor turizma i otvaranje novih preduzeća uključujući i turističke kompanije od strane pripadnika dijaspore ili njihovih saradnika. Brojne studije u svijetu ukazuju da postoji višestruka korist u privlačenju posjetilaca iz dijaspore/iseljeništva u zemlje porijekla, te da postoji jedinstvena i važna uloga koju pripadnici dijaspore/iseljeništva mogu imati u otvaranju tržišta u zemljama prijema za nova turistička odredišta u zemljama porijekla, kao i otvaranju tržišta u zemljama prijema za robu proizvedenu u zemaljama porijekla.

Uloga dijaspore/iseljeništva u razvoju turizma u zemlji porijekla je višestruka: pripadnici dijaspore/iseljeništva su konzumenti turističke ponude, posrednici koji doprinose brojnijem dolasku stranih turista, te su investitori u sektoru turizma u zemlji porijekla.

Bosna i Hercegovina se smatra jednom od brzorastućih turističkih destinacija u Evropi, a službeni podaci o broju turista ukazuju da je Bosnu i Hercegovinu, do pandemije COVID-19, posjećivalo tri puta više turista nego prije deset godina. Razvija se i turizam dijaspore/iseljenički turizam, a pripadnici dijaspore čine veliki udio u strukturi stranih i domaćih turista. Pripadnici dijaspore su i najbolji ambasadori i promotori turističkih resursa Bosne i Hercegovine, a dio njih su i posrednici u dovođenu stranih turista u Bosnu i Hercegovinu. Takođe, podaci ukazuju da je turizam jedan od najprivlačnijih sektora za ulaganje dijaspore u Bosnu i Hercegovinu. Obzirom da procjena ukupnog broja osoba koje žive u iseljeništvu, a koje vode porijeklo iz Bosne i Hercegovine, iznosi između 2 i 2,2 miliona, dijaspora predstavlja orgoman potencijal za razvoj turizma u Bosni i Hercegovini..

Konferencija ”Bosna i Hercegovina u srcu: Dijaspora i turizam” je prilika da se promoviraju uspješne priče o doprinosu dijaspore razvoju turizma u Bosni i Hercegovini te prezentiraju mogućnosti većeg uključivanja dijaspore u dalji razvoj turizma.

 

Ciljevi Konferencije

Treća konferencija dijaspore iz Bosne i Hercegovine: ‘’Bosna i Hercegovina u srcu: Dijaspora i turizam’’ organizuje se u hibridnom formatu u okviru projketa ‘’Dijaspora za razvoj’’ – projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa UNDP i IOM u BiH.

Tema konferencija ‘’Dijaspora i turizam’’ odabrana je u cilju doprinosa realizaciji dokumenta Politika o saradnji sa iseljeništvom, mjera 2.4. Unaprijediti saradnju u oblasti privrede, obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa iseljeništvom u kojoj je predviđena i promocija turističkih potencijala putem iseljeništva. Ispitujući moguću ulogu iseljeništva u razvoju turizma u BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je 2019.godine, provelo istraživanje uključujući i anketu sa pripadncima iseljeništva koja je pokazala da iseljeništvo ima višestruku ulogu u razvoju turizma u BiH: iseljenici su konzumenti turističke ponude, posrednici koji doprinose brojnijem dolasku stranih turista, kao i investitori u sektoru turizma u BiH. Velika većina učesnika u anketi smatra da je za unapređenje turizma iseljeništva bitna promocija i informisanje, kao i prepoznavanje iseljeništva kao važne ciljne grupe za razvoj turizma u  BiH dok su za veća  ulaganja iseljeništva u sektor turizma u BiH, najvažnije kvalitetne usluge lokalih vlasti u BiH.

Jedna od preporuka istraživanja ”Mapiranje dijaspore iz Bosne i Hercegovine”, provedenog 2018.godine u okviru projekta ”Dijaspora za razvoj” je da BiH treba osnažiti turizam koji se oslanja na iseljeništvo. Turizama koji se oslanja na iseljeništvo je raznovrstan i uključuje posjete rodbini, kulturni turizam, zdravstveni turizam i poslovna putovanja, kao i dovođenje stranih turista u BiH, te investiranje iseljeništva u sektor turizma.

Iseljenički turizam se već odvija u BiH u svim svojim oblicima, većinom stihijski, bez konkretnog plana i podrške, kao i bez svijesti o njegovom značaju i potencijalima. Stoga su:

Ciljevi konferencije

  • Doprinijeti da se iseljeništvo prepozna kao jedna od ključnih ciljnih grupa za razvoj turizma u BiH: kao turisti, posrednici u promociji bh turizma u inostranstvu i kao investitori u sektor turizma;
  • Doprinijeti da se iseljeništvo pridruži lokalnim naporima na razvoju turizma u BiH i njegovoj oporavci nakon pandemije COVID-19;
  • Prenijeti znanja i iskustva iz iseljeništva u BiH u oblasti turizma;
  • Promovisati uspješne priče o doprinosu iseljeništva razvoju turizma;
  • Prezentirati sadašnju ulogu iseljeništva u razvoju turizma i potencijale za dalji razvoj;
  • Doprinijeti razvoju kapaciteta lokalnih aktera u oblasti turizma u svrhu stvaranja pretpostavki za većim doprinosima iseljeništva u razvoju turizma u BiH;
  • Doprinijeti umrežavanju između različitih turističkih aktera u iseljeništvu i BiH.

Konferencija je namijenjena pripadnicima iseljeništva zainteresovanim za razvoj turističkog sektora u BiH, nadležnim institucijama u BiH, turističkim zajednicama, kao i pružaocima turističkih usluga.

Panelisti na konferenciji su iseljenici angažovani na razvoju turizma u BiH, investitori i turistički posrednici, eksperti u oblasti turizma i predstavnici javnog, privatnog i akademskog sektora u BiH, eksperti Svjetske turističke organizacije i predstavnici turističkih projekata koji se realizuju u BiH.

Agenda

22. juni 2021.

hibridni format konferencije

Hotel Hills Sarajevo / Online

 

Otvaranje konferencije (uživo iz hotela Hills, Sarajevo)

 
 

10:00 – 10:20

Uvodna obraćanja

Miloš Lučić, Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI)

Daniel Hunn, ambasador Švicarske u BiH

Steliana Nedera, UNDP Rezidentna predstavnica u BiH

Laura Lungarotti, IOM Šefica misije u BiH i Regionalna koordinatorica za Zapadni Balkan

Nikola Burić, predstavnik dijaspore, Švicarska (online)

 
 

10:20- 10:30

Kratki film najave

 
 

10:30- 10:50

Glavni govornik

Prof. Alessandra Priante, Regionlna direktorica za Evropu, Svjetska turistička organizacija UN-a (online)
Uticaj COVID-19 na turizam

Pitanja i odgovori

 
 

10:50- 11:50

Panel 1: Turizam dijaspore kao šansa za razvoj BiH (hibridno)

Kemo Sarač, pomoćnik ministra, Sektor za iseljeništvo, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Predstavljanje izvještaja o ulozi dijaspore o razvoju turizma u BiH

Mirza Hujić, pomoćnik ministra, Sektor za vodne resurse, turizam i zaštitu okoline, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Razvoj turizma u BiH

Prof. dr. Anto Domazet, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Održivost odnosa BiH sa dijasporom – Turizam kao šansa

Šuhret Fazlić, gradonačelnik Grada Bihaća (online)
Značaj dijaspore za razvoj lokalnog turizma u Bihaću

Anes Cerić, BH UK Network (online)
Interes dijaspore da doprinese razvoju turizma

Pitanja i odgovori

 
 

11:50- 12:10

Igor Stefanović, Tehnički koordinator u odjelu za etiku, kulturu i društvenu odgovornost Svjetske turističke organizacije UN-a (online)
Korištenje potencijala dijaspore za razvoj turizma

 
 

12:10- 13:00

Panel 2 : Investiranje i posredništvo dijaspore u oblasti turizma (online)

Goga Sarić Prevljak, vlasnica agencije i apartmana “Herzegovina Lodges” Boračko jezro, Nizozemska
Investiranje i posredništvo dijaspore u turizam u BiH

Stojan Stevanović, vlasnik hotela – BiH (Lopare), Švicarska
Investiranje dijaspore u turizam u BiH

Hadis Medenčević, turistički posrednik, Češka
Dijaspora kao posrednik u turizmu

Nedžad Boškailo, vlasnik agencije Kula turist, Norveška
Turističke agencije u dijaspori

Pitanja i odgovori

 
 

13:00-14:00

PAUZA (Slideshow fotografija)

 
 

14:00-14:40

Panel 3: Prenos znanja i iskustva stručnjaka iz dijaspore u oblasti turizma (online)

Semir Tanović, Managing Director u Rockefeller Foundation, biznismen, SAD
Mogućnosti eko turizma u BH i promocija turizma uopšte u fokusiranim reklamnim kampanjama

Mirsad Selimović i Ena Selimović, vlasnici agencije Heartland Adventure, Norveška
Soft adventure turizam

Maiann Suhner, stručnjakinja za zaštitu okoliša, Floraneuch, Švicarska
Turizam i zaštita okoliša u BiH

Pitanja i odgovori

 
 

14:40-15:30

Panel 4: Turistička ponuda za dijasporu (online)

Uvod: Video Planine BiH

Mirjana Radović, rukovodilac sektora za razvoj i unapređenje, prezentaciju i popularizaciju, NP Sutjeska

Thierry Joubert, Green Visions, brdski biciklizam

Majid Porobić, direktor JKP Pannonica doo Tuzla

Sarah Devisme, izvršna direktorica Udruženja Alterural, ruralni turizam

 

Pitanja i odgovori

 
 

15:30-16:10

Mogućnosti podrške razvoju turizma dijaspore i turističkim projekatima u BiH (online)

Dobrila Vukmanović, USAID Misija BiH

Božena Kaltak, Via Dinarica, UNDP

Ermin Smajlović, EU4Business projekt

Pitanja i odgovori

 
 

16:10-16:15

Zaključci i zatvaranje konferencije (uživo iz hotela Hills, Sarajevo)

Kemo Sarač, pomoćnik ministra, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

 

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.