e-Turizam.com

Utvrđen Nacrt zakona o turizmu FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH uputina Nacrt zakona o turizmu Federacije BiH.
Izradi ovog zakona prethodili su analiza stanja na turističkom tržištu i sagledavanje problema s kojim su se suočavali sudionici turističkog gospodarstva, kao i drugi subjekti koji obavljaju s njim povezane delatnosti. Među razlozima za donošenje Zakona je i potreba smanjenja sive ekonomije. Jedan od razloga za donošenje novog federalnog propisa iz ove oblasti je i to što je Ustavni sud FBiH presudom od 3.7.2014. godine Zakon o turističkim zajednicama i unaprjeđenju turizma u FBiH proglasio neustavnim.

Uređenje odnosa u ovoj oblasti zasnovano je, uz ostalo, na načelima sveobuhvatnog i održivog razvoja turizma i pratećih djelatnosti, usuglašavanju razine usluga u cilju osiguravanja jedinstvenih standarda, zaštiti korisnika turističke usluge, osiguravanju javne, jedinstvene elektronske evidencije registriranih subjekata i podataka, kao i na planiranju i ostvarivanju politike razvoja turizma sukladno strategijskim dokumentima.

Planski dokumenti za ovu oblast u FBiH su Strategija razvoja turizma, Plan promocije turizma Federacije BiH, Master plan, Marketing plan i Program razvoja turističkih proizvoda.

Strategija razvoja turizma FBiH određuje srednjoročne ciljeve planiranja i razvoja turizma sukladno ukupnim ekonomskim, socijalnim i ekološkim elementima, te kulturno-povijesnom razvoju, a ovaj dokument, za najmanje petogodišnje razdoblje, donosi Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Federalna vlada donosi i Plan promocije turizma za razdoblje od pet godina, koji sadrži istraživanje i identifikaciju ciljnih grupa na tržištu, pozicioniranje marketinškog programa i druge bitne elemente za planiranje promocije turizma koji se definiraju projektnim zadatkom.

Prostor koji zbog svojih karakteristika, vrijednosti i prioritetne turističke namjene zahtijeva poseban režim organizacije, uređenja, korištenja i zaštite, ili je na njemu predviđena izgradnja objekata od općeg interesa, Vlada, na prijedlog nadležnog ministarstva, proglašava kao turistički prostor. Upravljač turističkog prostora može biti gospodarsko društvo utemeljeno za obavljanje djelatnosti u oblasti turizma, odabrano na temelju postupka javnog oglašavanja.

Turističku djelatnost obavljaju gospodarska društva, druge pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe upisane u odgovarajuće registre za obavljanje te djelatnosti koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i na temelju njega donesenih propisa. Turistički subjekt mora osigurati poslovni prostor, uređaje i opremu i ispuniti uvjete u pogledu zaposlenih osoba.

Ukoliko organizator turističkog paket-aranžmana ili izleta otkaže aranžman, obvezan je korisniku turističke usluge, najdalje u roku od 15 dana, vratiti uplaćena sredstva. U slučaju djelimičnog ili nepotpunog izvršenja usluga obuhvaćenih programom putovanja, organizator je dužan, u istom roku, korisniku turističke usluge vratiti razliku između ugovorene i cijene putovanja, snižene srazmjerno neizvršenju, djelimičnom ili nepotpunom izvršenju usluga.

Kada je riječ o turističkim vodičima, oni moraju na vidljivom mjestu nositi iskaznicu i zastavicu, te pri obavljanju poslova kod sebe imati rješenje za obavljanje djelatnosti.

Zakon definira Turističku organizaciju Federacije BiH, turističke organizacije kantona, gradova, općina, te međuopćinske turističke organizacije.
Federacija BiH osniva Turističku organizaciju FBiH, sa sjedištem u Sarajevu, radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda turizma FBiH, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije promocije turizma, predlaganja i izvedbe promotivnih aktivnosti u Federaciji BiH i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude. Turistička organizacija (TO) FBiH podnosi financijsko izvješće o poslovanju za prethodnu godinu Vladi FBiH najkasnije sa istekom krajnjeg roka za usvajanje financijskog izvješća o poslovanju javnih ustanova utvrđenim posebnim propisima.

Organi TO FBiH su nadzorni odbor i ravnatelj, koje, na prijedlog nadležnog ministarstva, imenuje i razrješava Federalna vlada.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma vodi elektronski Registar turizma u kojem se registriraju turističke (putničke) agencije i organizatori putovanja i turističke agencije-posrednici, upravljači turističkih prostora, turistička mjesta, ugostitelji i ugostiteljski objekti, osobe koje pružaju usluge u domaćoj radinosti, i ostali koji pružaju turističke usluge.

Izvor: Agencije

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.